Privacyverklaring

Indien u zich aanmeldt bij onze praktijk, ons verzoekt uw dier te behandelen, of per e-mail, telefoon of schriftelijk met de praktijk contact opneemt, verzamelen en verwerken we persoonsgegevens van u. We begrijpen hoe belangrijk het is om zorg te dragen voor de door u verstrekte persoonsgegevens en daarom beschrijven we in deze verklaring welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we ze verzamelen, hoe we ze gebruiken en hoelang we ze bewaren.

Hoe we de persoonsgegevens gebruiken
We verwerken uw persoonsgegevens voor zover dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u voor het verlenen van diergeneeskundige diensten. Dit houdt in dat we uw persoonsgegevens gebruiken voor het leveren van onze producten en diensten aan u en het sturen van informatie over de diensten die we u verlenen, met inbegrip van herinneringen voor afspraken en vaccinaties. U kunt kiezen of u die berichten per post, e-mail of sms wilt ontvangen. Indien u de wijze waarop u serviceberichten ontvangt wilt wijzigen, kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers.
Voor het correct uitvoeren van de overeenkomst of dienstverlening vertrouwen wij op de juistheid van de ons bekende gegevens. Indien uw gegevens wijzigen, verzoeken wij u ons daarover te informeren. Onze medewerkers vragen u met regelmaat te bevestigen dat uw gegevens nog up-to-date zijn.

Bewaren van persoonsgegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uitgangspunt is dat wij uw persoonsgegevens bewaren conform de fiscale bewaartermijn van minimaal 7 jaar, tenzij op grond van de wet, andere regelgeving of vanwege gerechtvaardigde belangen een langere  bewaartermijn van uw persoonsgegevens verplicht of aangewezen is.

Uw persoonsgegevens delen
In bepaalde situaties moeten we uw persoonsgegevens delen om ervoor te zorgen dat we u diensten kunnen verlenen, aan een wettelijke verplichting voldoen, betalingen kunnen ontvangen of met uw verzekeraar kunnen corresponderen. In ieder geval delen we alleen de voor dat doel noodzakelijke gegevens en we doen dit uitsluitend in verband met het vermelde doel. Iedere derde is verplicht om vergelijkbare gegevensbeschermingsmaatregelen te treffen en volledig te voldoen aan de  voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Behalve in de gevallen zoals hierboven vermeld, gaan we zonder uw voorafgaande toestemming niet over tot verkoop of overdracht van uw persoonsgegevens aan een andere persoon of een ander bedrijf.

Uw gegevens beveiligen
We erkennen het belang van het beschermen van uw persoonsgegevens. We maken gebruik van beveiligingsmaatregelen en beveiligingsrichtlijnen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens verloren gaan, worden gebruikt of worden ingezien zonder toestemming. We beperken de toegang tot uw persoonsgegevens tot degenen die dit voor hun werk echt nodig hebben. Degenen die uw gegevens verwerken, doen dit alleen volgens de regels en voor hen geldt een geheimhoudingsplicht. We informeren u over een vermoede inbreuk op gegevensbeveiliging wanneer we daar wettelijk toe verplicht zijn.

Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heet u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens naar ons toesturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Wanneer u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, dan horen wij dat graag. We verzoeken u om dan contact met ons op te nemen. We zullen samen kijken naar een oplossing.